Ban Quản lý các khu công nghiệp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ

2022-11-17 22:10:24

        Xác định công tác học tập bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là một khâu quan trọng, trong năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp đã quan tâm cử nhiều lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đạo tạo bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt đã cử 03 công chức tham gia học Trung cấp chính trị hành chính tại Trường chính trị tỉnh Bắc Kạn. Việc cử công chức tham gia đào tạo lý luận chính trị được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp vị trí việc làm của từng công chức. Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Dien 

Công chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tham gia Trung cấp lý luận hành chính tại Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn

        Bên cạnh công tác quan tâm đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, Ban Quản lý các khu công nghiệp còn tập trung quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học tập và tự học tập suốt đời. Mỗi công chức, viên chức cần xác định rõ, học tập để đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ quy định cho các ngạch, chức danh lãnh đạo, quản lý, thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bế Diện