KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2022-11-21 11:27:51

Ngày 21/11/2022 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển Hạ tầng và Dịch vụ KCN với: 03 chỉ tiêu, trong đó:
- Vị trí Quản lý điện Khu công nghiệp 01 chỉ tiêu;
- Vị trí Đầu tư xây dựng, Phát triển hạ tầng khu công nghiệp 01 chỉ tiêu;
- Vị trí Quản lý môi trường khu công nghiệp 01 chỉ tiêu.

Ban Quản lý thông báo đến toàn thể thí sinh có nhu cầu tuyển dung, gửi kèm theo kế hoạch

56-KH-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-BQL-11-2022 

BIEU-NHU-CAU-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-2022-BQL-THEO-KH-56 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN THÔNG BÁO