Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn quan tâm đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng

2022-08-26 09:26:56

      Thi đua, khen thưởng là một trong những biện pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm hoàn thành tốt, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao của công chức, viên chức, người lao động. Công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác Chính trị  của mỗi đơn vị. Thông qua thi đua, khen thưởng mà phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo mỗi công chức, viên chức, người lao động .

      Chính vì vậy, Trong những năm qua cấp ủy, lãnh đạo  Ban quản lý các KCN rất chú trọng trong công tác thi đua, khen thưởng tại Ban quản lý; tích cực tham gia các phong trào thi đua,  khen thưởng của khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, khối thi đua Ban Quản lý các KCN các tỉnh trung du và miền núi phía bắc và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: Được Bộ kế hoạch và đầu tư tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT 2019, Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT năm 2020; Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

      Phát huy những thành tựu đã đạt được, ngay từ những ngày đầu của năm 2022cấp ủy, lãnh đạo Ban cùng công đoàn Ban Quản đã chỉ đạo, phát động phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội được UBND tỉnh giao; trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp, triển khai công tác thi đua, khen thưởng, như: Ban Hành kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022  với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua góp phần xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững” . Đồng thời phát động thi đua đợt 1 với chủ đề thi đua lập thành tích chào mừng ngày thống nhất đất ngước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 và phát động thi đua đợt 2  Thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9 tháng đầu năm chào mừng chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 nhằm tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm của từng quý.

anh-the-thao 

Đội bóng chuyền hơi Ban Quản lý tập luyện chuẩn bị tham gia Hội thao của Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật

      Nhìn chung, các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, đã được các phòng, đơn vị trong Ban coi như một hình thức, phương pháp để phát huy nội lực và tạo sự đồng thuận, đoàn kết cao, từng bước phấn đấu hoàn thành và hoàn thành  vượt mức các nhiệm vụ được giao.

      Các phong trào thi đua của các phòng, đơn vị có chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể cuối đợt thi đua có tổng kết phong trào phi đua và tặng giấy khen cho công chức, viên chức người lao động đã có thành tích nổi bật đã thực sự động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động vượt qua khó khăn, sáng tạo, hăng say thi đua lao động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được đề ra.

Untitled-41       

Ông: Hoàng Văn Khởi, Phó trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp tặng Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất săc trong thi đua đợt 1 năm 2022

      Tiếp tục nhân rộng tính tích cực của phong trào thi đua, khen thưởng; Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phát động phong trào thi đua tới các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp với chủđềcủa phong trào thi đua năm 2022: “Doanh nghiệp  khu  công  nghiệp Thanh Bình đổi mới -hiệu quả - phát  triển”; với mục tiêu: Tổng doanh thu của các công ty trong KCN đạt và vượt trên 1.300 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt trên 30 triệu USD; giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động.

      Học tập theo lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Quan điểm ấy chính là động lực to lớncho phong trào thi đua của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạntrong thời gian tiếp theo./.

Tác giả: Hồng Nhung