Ban Quản lý các KCN ban hành Kế hoạch cải cách hành chính từ đầu năm

2022-08-31 13:54:40

      Thực hiện nội dung Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính  từ đầu năm 2022.

Cai-cach-hanh-chinh 

      Mục tiêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý các KCN, trọng tâm là cải cách bộ máy gắn với cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế đối với khu công nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn trật tự an toàn khu công nghiệp, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Ban Quản lý, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận hành chính một cửa tại Ban Quan lý các KCN; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức đối với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của Lãnh đạo Ban trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản lý các KCN.

      Thông qua kế hoạch, các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và các tổ chức cá nhân có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị theo đúng kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ được phân công và triển khai thực hiện theo đúng thời gian được giao.

Tác giả: T&G