Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai nhiệm vụ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 năm 2022

2022-08-31 14:17:52

      Thực hiện Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Ban Quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ  hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022, với nội dung rà soát các thủ tục hành chính và các quy định có liên quan nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung những TTHC quy định không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp, các TTHC còn rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cản trở cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, cấp phép lao động, xây dựng, bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thực hiện khách quan, công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng,... Quy định rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền trong công tác kiểm soát, thực hiện quy trình giải quyết TTHC.

      Sau khi rà soát các thủ tục  hành chính thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Ban Quản lý các KCN tỉnh, Ban Quản lý đã trình UBND tỉnh Quyết định ban hành những thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết, giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong việc tìm hiều đầu tư sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp.

Tác giả: T&G