Ban Quản lý các KCN tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thanh Bình giai đoạn II

2022-09-05 22:53:13

        Ngày 25 tháng 8 năm 2022, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp bàn giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư đề xuất Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thanh Bình - giai đoạn II.Tham gia họp có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương bao gồm: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường,Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, BQL các KCN, UBND huyện Chợ Mới và Công ty CP Onsen Fuji Bắc Kạn.Tại cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tích cự hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án, sớm trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, góp phần tích cho thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn trong thời gian tiếp theo.

anh-o-Tuyen-PCTPhó Chủ tịch TT UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên chủ trì cuộc họp bàn giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư đề xuất Dự án đầu tư xây dự ng kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thanh Bình giai đoạn II.

        Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, BQLcác KCN đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề xuất dự án, chủ động tham mưu báo cáo giải trình các nội dung theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

ANh-234 Ngày 03/9/2022,Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN họp bàn với Trung tâm PTHT và DV KCN, nhà đầu tư Công ty CP Onsen Fuji Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hồ sơ dự án theo quy định.

         Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, lãnh đạo Ban Quản lý các KCN đã chỉ đạo, yêu cầu nhà đầu tư và toàn thể công chức, viên chức của BQL các KCN tập trung cao độ, làm việc với tinh thần cao nhất để Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình- Giai đoạn II sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư để triển khai trong năm 2022. Trước mắt, cần tập trung hoàn thiện hồ về chuyển mục đích đất rừng trồng hơn 31 ha/80,3 ha của dự án gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, thẩm định trình UBND tỉnh họp thống nhất thông qua để trình kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh được dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10 năm 2022.

anh-o-khoi-di-thucdia

      Ngày 04/9/2022 Ông Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý các KCN cùng với đại diện Trung tâm PTHT và DV KCN, nhà đầu tư kiểm tra thực địa,khảo sát, định vị khoanh vùng nghiên cứu điều tra, hoàn thiện bản đồ, hoàn thiện báo cáo thuyết minh hồ sơ chuyển đất rừng trồng sản xuất sang mục đích khác.

Tác giả: Ma Doãn Hiệu