Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi đất rừng trồng sản xuất sang mục đích khác tại Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh BắcKạn – Giai đoạn II

2022-09-09 16:06:31

       Trung tâm Phá ttriển hạ tầng và Dịchvụ khu công nghiệp được giao lập hồ sơ chuyển đất rừng trồng sản xuất sang mục đích khác (theo chỉ đạo của Ban Quản lý các khu công nghiệp và Thông báo số 263/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về ý kiến Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại cuộc họp bàn làm rõ một số nội dung về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thanh Bình - Giai đoạn II). Để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, tham mưu trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để trình vào kỳ họp  HĐND tỉnh tháng 10/2022.

       Vị trí dự án Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II tổng diện tích đất quy hoạch 80,3ha được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 02/10/2015, nằm trên địa phận thuộc các thôn Nà Chiêm và Khuổi Tai, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

       Đến này 09/9/2022, Trung tâm Phát triển Hạ tầng và Dịch vụ KCN phối hợp với Công ty Cổ phần Onsen Fuji BắcKạn, đơn vị tư vấn cơ bản đã hoàn thiện xong hồ sơ chuyển đổi đất rừng trồng sản xuất sang mục đích khác. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã mời: Lãnh đạo Ban Dân tộc, Ban Kinh tế - Ngân sách thuộc HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới đi thực địa hiện trạng đất rừng trong Khu công nghiệp ThanhBình, tỉnh BắcKạn - Giaiđoạn II với diện tích cần chuyển đổi mục đích đất rừng trồng sản xuất sang mục đích khác trước khi trình Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đầu tư theo quy định.

anh-Bai-Hoang-Thanh-Hai 

(Ảnh: Các lãnh đạo đi kiểm tra hiện trạng đất rừng trồng sản xuất sang mục đích khác)

       Trung tâm PTHT sẽ khẩn trương tổng hợp hoàn thiện hồ sơ và Trình Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn thẩm định, tham mưu trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để trình vào kỳ họp HĐND tỉnh tháng 10/2022 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 263/TB-UBND ngày 31/8/2022./.