ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ E-HSDT- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỨU HẠN Ô TÔ THÁI NGUYÊN

2024-06-18 08:37:27

Ngày 17/6/2024 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn ban hành Văn bản số 227/BQL-VP đề nghị Công ty TNHH ô tô Thái Nguyên làm rõ những nội dung được yêu 
cầu trong Công văn số 108/CV-AP ngày 17/6/2024 của Công ty TNHH An Phú 
BKA (có Văn bản kèm theo) trước 17 giờ 00 ngày 20/6/2024 trên hệ thống 
website: http://muasamcong.mpi.gov.vn của Hệ thống đấu thầu điện tử - Bộ kế
hoạch và đầu tư.

Chi tiết tại:227-BQL-VB-LAM-RO-HSDT-THAI-NGUYEN 

Đỗ Nhung