QUYẾT ĐỊNH GIAO KINH PHÍ TÀI TRỢ LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP CHỢ MỚI 1 LẦN 2 CHO BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH

2024-06-20 10:13:55

Ngày 20/6/2024, Ban Quản lý các Khu công nghiệp ban hành Quyết định số 64/QĐ-BQL giao kinh phí tài trợ lập quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Chợ Mới1 (lần 2).

Ban Quản lý các KCN tỉnh đăng tải Quyết định trên tại: QD-64-CM1-LAN-2 

Văn phòng Ban Quản lý các KCN