Quyết định số 66/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03 của Ban Quản lý các KCN tỉnh

2024-06-30 23:10:21

Ngày 28/6/2024, Ban Quản lý các KCN đan hành Quyết định số 66/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kan.

Chi tiết tại : QD-66-Ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-so-3