Cơ cấu tổ chức

2022-07-27 20:26:25

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trên cơ sở các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và quy định về khu công nghiệp, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn gồm:

  1. Lãnh đọa Ban gồm có: 01 Trưởng Ban và 03 phó trưởng Ban.
  2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm có 02 phòng gồm:

- Văn phòng

- Phòng Quản lý chuyên môn nghiệp vụ

  1. 01 đơn vị sự nghiệp gồm:

- Trung tâm Phát triển Hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn

Địa chỉ : xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Điện thoại:

Emai: tiepdan.kcn@backan.gov.vn