Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I

2022-07-27 20:42:18
Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I
Ngày 30/6/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1156/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I.
 

Mục tiêu Đồ án quy hoạch để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong Khu Công nghiệp (KCN) Thanh Bình, nhằm thu hút các nhà đầu tư đến tham gia sản xuất để phát triển công nghiệp của địa phương. Đồng thời làm cơ sở thẩm định thiết kế bản vẽ và cấp Giấy phép xây dựng tại KCN.

Tính chất quy hoạch, là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành sản xuất công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường...

Quy mô nghiên cứu quy hoạch, thực hiện điều chỉnh trong phạm vi quy hoạch giai đoạn I, với quy mô diện tích là 73,5 ha.

Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh lần 2) tại Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 12/3/2014.

Toàn bộ KCN sau điều chỉnh sẽ được tổ chức bố trí theo các khu chức năng chính như: Khu đất xây dựng các nhà máy xí nghiệp công nghiệp; Khu cây xanh tập trung; Khu đất giao thông; Khu đất xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 29/5/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết KCN Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Thanh Bình (điều chỉnh lần 2).

Xem Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem Bản đồ quy hoạch chia lô, phân ngành tại đây./.