Sửa đổi, bổ sung quy định đấu giá trực tuyến

2023-11-10 10:50:41

 

          Có hiệu lực từ 1/9/2023, Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản. Trong đó, Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến (có Nghị định đính kèm).

         47-cp.signed 

          Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức biết.

                                                                            Ngọc Hà