THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BẮC KẠN NĂM 2024

2024-01-17 09:11:45

anh-tuyen-dung 

Ngày 12/01/2024 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 09/TB-BQL Về việc tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, như sau:

  1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.
  2. Vị trí việc làm và nhiệm vụ thực hiện

2.1. Chuyên viên tổng hợp - biên chế: 01 chỉ tiêu

Nhiệm vụ của vị trí tiếp nhận: Tham mưu thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với Bộ, UBND tỉnh và các ngành có liên quan về tình hình phát triển Khu công nghiệp; tham mưu công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; TCVN ISO 9001:2015, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, công nghệ thông tin của Ban Quản lý.

- Dự kiến thời gian tiếp nhận: Ngày 01/03/2024.

  1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện

3.1. Đối tượng tiếp nhận

Tiếp nhận công chức hiện đang công tác tại các cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể từ cấp xã trở lên và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận

  1. a) Tiêu chuẩn chung:

- Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống trong sáng, mẫu mực, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Về năng lực: Phải có tư duy độc lập, sáng tạo; am hiểu về đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để tham mưu các văn bản mang tính chiến lược của lĩnh vực được giao phụ trách; có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cơ bản, năng lực công tác nổi trội, có triển vọng phát triển, đáp ứng ngay vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo quy định và phát huy năng lực, sở trường trong môi trường công tác mới (tư duy tổng hợp nhanh, chính xác; xây dựng các văn bản theo hình thức văn phong hành chính bảo đảm tính logic, hiệu quả và có khả năng xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch năm, giai đoạn thuộc lĩnh vực phụ trách; ...).

- Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên.

- Về kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước từ cấp xã trở lên.

  1. b) Tiêu chuẩn cụ thể:

- Có trình độ đại học, cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại khoản 2, Điều 18, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của ngạch chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 01/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

  1. Thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị tiếp nhận

4.1. Thành phần hồ sơ

- Đối với hồ sơ tiếp nhận vào làm công chức: Thực hiện theo khoản 3 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Ngoài thành phần hồ sơ theo quy định nêu trên, đề nghị các đơn vị bổ sung bản sao các quyết định sau:

+ Đối với nhân sự có nguồn tuyển dụng là công chức sau đó được điều động sang đơn vị sự nghiệp công lập: Quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương của công chức hoàn thành chế độ tập sự; quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền; quyết định nâng bậc lương gần nhất. 

+ Đối với nguồn nhân sự là cán bộ, công chức cấp xã: Quyết định tuyển dụng công chức cấp xã (đối với công chức); quyết định công nhận hết thời gian tập sự và xếp lương cho công chức cấp xã (đối với công chức); quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đối với cán bộ (nếu có); nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử (đối với cán bộ); quyết định nâng lương gần nhất.

- Đối với hồ sơ tiếp nhận công chức: Thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

4.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

  1. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

  Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 đến hết 16h00 ngày 25 tháng 01 năm 2024 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, thôn Cốc Po, xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Ban Quản lý các KCN thông báo đến tất cả cá cơ quan, doanh nghiêp và các cá nhân được biết

09-TB-BQL-tiep-nhan-cong-chuc-vao-lam-viec-tai-BQL-cac-KCN-2024

Thanh Giang!