Triển khai Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ Nội vụ

2023-08-16 14:02:38

Ngày 31/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BNV quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2023. Theo đó quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, bao gồm: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nội vụ; bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến toàn thế các phòng, đơn vị trực thuộc Ban và toàn thể công chức, viên chức biết./.

(Gửi kèm Thông tư số 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 của Bộ Nội vụ)

Thong-tu-07-2023.signed 

Bích Liên!