HƯỞNG ỨNG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN

2022-11-09 09:04:10

        Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2022 công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin Ban Quản lý các khu công nghiệp tham dự Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn.

        Tham dự hội nghị có nhà báo Nguyên Thủy, trưởng ban Báo Điện tử - Báo Giáo dục Thời đại; Ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Kạn cùng toàn thể công chức, viên chức là đầu mối công nghệ thông tin các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong tỉnh.

TRUYEN-THONG-1 

Ảnh nhà báo Nguyên Thủy, trưởng ban Báo Điện tử - Báo Giáo dục Thời đại trao đổi tại hội nghị

        Hội nghị đã giới thiệu cơ bản về Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

        Với nhiệm vụ nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông được thực hiện thông qua công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng trong quản lý và trong công tác thông tin tuyên truyền, công tác quản lý bao chí; Giúp vận hành Cổng, Trang thông tin điện tử của đơn vị, xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp theo quy định và thực hiện trách nhiệm của đơn vị, cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

TRUYEN-THONG-2 

Ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Bắc Kạn báo cáo tại Hội nghị

        Kết thúc Hội nghị công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận thức được sâu hơn, đúng hơn về cách trình bầy về thể loại báo viết, báo điện tử, viết cho ai, viết để làm gì, viết ở đâu, viết như thế nào, sự kiện xảy ra khi nào?... Để qua đó truyền tải tới bạn đọc tác phẩm một cách dễ hiểu, dễ tiếp thu đồng thời vận dụng có hiệu quả ứng dụng vào thực tế cuộc sống.

Thanh Giang