Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng (rừng tự nhiên) sang mục đích khác tại Khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn – Giai đoạn II

2022-11-09 15:32:17

        Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Bình – GĐ II với tổng diện tích là 80,3ha được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 02/10/2015, trong đó gồm: Đất có rừng(49,81ha); đất trống không có rừng (4,82ha); Đất khác (25,67ha). Trong đó đất có rừng tự nhiên đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng để phát triển kinh tế xã hội là 2,87ha thuộc loại rừng tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh nghèo kiệt. Việc chuyển đổi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án do Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp làm (chủ đầu tư ) đã đảm bảo đúng giữa hiện trạng thực tế với hồ sơ thiết kế về vị trí, diện tích, hiện trạng, chức năng rừng và loại cây trồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ chuyển mục mích rừng trồng sang mục đích khác đảm bảo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định tại phiên họp chuyên đề tháng 10 năm 2022 (Nghị Quyết số 45/NQ-HĐND ngày 18/10/2022). Hiện tại còn 2,87ha có rừng tự nhiên (gồm 9 vị trí) diện tích mỗi vị trí (từ 0,3 đến dưới 1,0ha) nằm rải rác, xen kẽ trong diện tích đất quy hoạch, cần hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để thuận tiện trong việc GPMB, san lấp mặt bằng.

        Do đó, ngày 24/10/2022 của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn có Công văn số 73/TTPTHT-QLHT về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để GPMB thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn - Giai đoạn II trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn.

        Sáng ngày 09/11/2022 Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra hồ sơ, hiện trường đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của Chủ đầu tư.

Hai-1 

Cán bộ Kiểm lâm tỉnh tổ chức kiểm tra tại hiện trưởng

        Tại buổi làm việc có đại diện các cơ quan, đơn vị: Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn; Thành viên Tổ thẩm định hiện trường của Chi cục Kiểm lâm; Lãnh đạo Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới; lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Mới; Lãnh đạo UBND xã Thanh Thịnh; Lãnh đạo Công ty TNHH TVKSTK nông lâm nghiệp Bắc Kạn cùng thẩm định hồ sơ và rà soát thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Hai-2 

Một số hình ảnh thẩm định tại hiện trường

        Việc chuyển đổi đất rừng (trong đó có rừng tự nhiên) sang đất xây dựng để phát triển kinh tế - xã hội cũng đã triển khai ở nhiều địa phương, đặc biệt đối với Bắc Kạn là tỉnh miền núi có diện tích rừng tự nhiên khá lớn, tuy nhiên Bắc Kạn cũng là địa phương luôn chấp hành tốt quy định của pháp luật về bảo vệ phát triển rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội./.

Hoàng Thanh Hải