Ban Quản lý các khu công nghiệp tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

2022-12-09 09:18:19

        Thực hiện Kế hoạch số 138- KH/TU, ngày 15/11/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về kế hoạch tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã cử đảng viên, công chức viên chức tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Chợ Mới, đồng chí Lãnh đạo Ban tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh.

NGHI-QUYET-1 

Hình ảnh điểm cầu huyện Chợ Mới, đảng viên công chức, viên chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tham dự Hội nghị

        Trong 02 ngày, đảng viên công chức, viên chức Ban Quản lý các khu công nghiệp đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt, các chuyên đề bao gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; "Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".  Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

        Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Quản lý các khu công nghiệp xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả tại đơn vị./.

                                                                                        Bích Liên