Tập huấn về thẩm định giá tài sản tại các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vốn ngân sách nhà nước

2022-12-25 09:11:03

        Ngày 21/12/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp cử công chức tham gia hội nghị tập huấn thẩm định giá do Sở Tài chính tổ chức. Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

TAP-HUAN-TC 

                                    Hình ảnh hội nghị tập huấn thẩm định giá     

        Qua buổi tập huấn công chức Ban Quản lý nắm được thẩm định giá đúng giá trị thị trường góp phần làm minh bạch thị trường, thúc đẩy phát triển thị trường tài sản trong nước cũng như trên toàn thế giới. Tạo điều kiện thuận lợi cho toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế khu vực, thế giới. Tư vấn về giá trị tài sản, giá cả tài sản và các bên liên quan và công chứng đầu tư đưa ra các quyết định liên quan đến việc mua bán, đầu tư, đánh thuế, bảo hiểm, cho vay tài sản. Định giá đúng giá thị trường của các nguồn lực góp phần để cơ chế thị trường tự động phân bổ tối ưu các nguồn lực và nền kinh tế đạt hiệu quả Pareto. Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân, đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của các thành phần trong xã hội trong thời kỳ hội nhập Quốc tế./.

                                                                                                                                    Ngọc Hà