THÔNG BÁO Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2022

2022-12-28 10:43:00

Ngày 22/11/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-BQL kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp năm 2022. Theo đó,  tuyển dụng 03 chỉ tiêu (vị trí Quản lý điện Khu công nghiệp 01 chỉ tiêu; vị trí Đầu tư xây dựng, Phát triển hạ tầng khu công nghiệp 01 chỉ tiêu; vị trí Quản lý môi trường khu công nghiệp 01 chỉ tiêu). 

Chi tiết tại Thông báo số 38/TB-BQL ngày 27/12/2022 38--TB-BQL-VV-TIEP-TUC-TIEP-NHAN-HS-TUYEN-DUNG-VIEN-CHUC-VAO-LAM-VIEC-TAI-TRUNG-TAM-PTHT BIEU-NHU-CAU-TIEP-TUC-TUYEN-DUNG