Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
KHỐI THI ĐUA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN CÁC TỈNH TRUNG DU MIỀN MÚI PHÍA BẮC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

KHỐI THI ĐUA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN CÁC TỈNH TRUNG DU MIỀN MÚI PHÍA BẮC TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2022, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

2023-01-11 16:15:55

        Ngày 06/01/2023, tại thành phố Yên Bái đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc với 07 thành viên gồm Ban Quản lý các KCN các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ và Bắc Kạn.

YEN-BAI-1 

Hình ảnh Trưởng Khối trao Cờ thi đua năm 2023

YEN-BAI-2 

Các thành viên Khối trung sức đồng lòng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

        Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 995/BKHĐT-HĐTĐKT ngày 18/02/2022 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo Trưởng phó các Khối thi đua năm 2022. Đơn vị Trưởng khối là Ban Quản lý các KCN tỉnh Yên Bái phối hợp với đơn vị Phó khối là Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên tổ chức xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động phong trào thi đua của khối và triển khai nhiệm vụ của khối đến toàn thể các các Ban Quản lý trong khối thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2022.

        Tại Hội nghị Trưởng khối thi đua đã báo cáo thành tích năm 2022 mà Khối đã đạt được về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua: Các thành viên trong khối đã thực hiện tốt công tác thi đua theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; đồng thời triển khai kịp thời việc phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Kế hoạch, quy chế, đăng ký thi đua với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngyà 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách năm 2022 và các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao về công tác chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, phòng chống Covid-19, công tác PCCC CNCH và công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC thực hiện trên môi trường mạng…

        Đối với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, quản lý, khai thác hạ tầng, thu hút lao động trong Khu công nghiệp đến nay các đơn vị trong Khối thi đua đã đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu: Ban Quản lý các KCN Yên Bái năm 2022 thu hút được 11 dự án đầu tư; cấp mới 08 dự án với tổng vốn đăng ký 1.277 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng 38ha; Tổng giá trị XNK đạt 5.143,7 tỷ đồng; tổng số lao động làm việc trong KCN 5.037 lao động; Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên: thu hút được 16 dự án với tổng số vốn đăng ký 1,527 tỷ USD và 1.283 tỷ đồng với diện tích đất quy hoạch 4.252ha, tổng số lao động làm việc trong KCN 90.693 lao động; Ban Quản các KCN Hòa Bình thu hút được 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 4.637,3 tỷ đồng, tổng giá trị XNK đạt 763,86 triệu đồng; tổng số lao động làm việc trong KCN 2.100 lao động; Ban Quản lý các KCN Phú Thọ thu hút được 06 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 2.684 tỷ đồng, tổng giá trị XNK đạt 10.200 triệu USD; tổng số lao động làm việc trong KCN 50.000 lao động; Ban Quản lý các KCN Bắc Kạn thu hút được 05 doanh nghiệp tài trợ  cho 03 đồ án quy hoạch KCN với số tiền gần 12 tỷ đồng; giá trị XNK đạt 20 triệu USD; tổng số lao động làm việc trong KCN hơn 1.500 lao động; Ban Quản lý các KCN Tuyên Quang thu hút được 04 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.200 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng 30ha; Tổng giá trị XNK đạt 66 triệu USD; tổng số lao động làm việc trong KCN 6.000 lao động; Ban Quản lý các KCN Bắc Giang thu hút được 35 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 4.356 tỷ đồng và 414,1 triệu USD, diện tích đất đăng ký sử dụng 538ha; tổng số lao động làm việc trong KCN 195.578 lao động.

        Hội nghị đã thảo luận về chương trình, báo cáo công tác và bình chọn các đơn vị xuất sắc trong Khối đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2022.

YEN-BAI-3 

Ban Quản lý KCN các tỉnh ký giao ước thi đua năm 2023

        Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Trưởng khối Khối thi đua Ban Quản lý các KCN các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc tổ chức ký giao ước thi đua giữa các thành viên và trao cờ thi đua cho Trưởng khối năm 2023 (Trưởng Khối Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và Phó Khối là Ban Quản lý các KCN Tuyên Quang).Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2022 về công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, bản lĩnh chính trị; Tổ chức triển khai và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức lãnh đạo đơn vị chấp hành tốt đạo đức công vụ, nội quy, quy chế của cơ quan; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh ứng dụng công ghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số vào quản lý đối với KCN, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư về các quy định pháp luật có liên quan; Thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đó các đơn vị trong Khối phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu được giao năm 2023 giữa các đơn vị trong Khối.

Giang Thanh!