Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c01072022/public_html/bqlkcnbackan.gov.vn/system/engine/loader.php on line 65
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY

2023-02-06 16:52:48

        Ngày 03 tháng 02 năm 2023 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ, đã tổ chức Phiên họp thứ ba (Ban Chỉ đạo đã tổ chức 02 phiên họp trong năm 2022), với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải tạo ra được bước đột phá trong cải cách hành chính, thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển.

        Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của Ban Chỉ đạo. Tại Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, ngành, địa phương 44 nhiệm vụ, trong đó có 34 nhiệm vụ thường xuyên và đã tích cực triển khai, đạt nhiều kết quả: Một số bộ, địa phương đã thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của bộ, của tỉnh cũng như xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của các bộ, các tỉnh.

phien-hop-1 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp

        Trong năm 2022, một số kết quả đã đạt được nhất định bao gồm về cải cách thể chế: Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua đối với 12 dự án luật; 06 nghị quyết. Các bộ, ngành đã ban hành khoảng 403 thông tư và tham mưu, trình Chính phủ ban hành 131 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 29 quyết định.

        Về cải cách thủ tục hành chính gồm có công bố, công khai TTHC; rà soát cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC hầu hết từ Chính phủ đến 63 tỉnh thành địa phương đã thực hiện đạt trên 99%.

        Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 24 bộ, cơ quan. Kết quả sau sắp xếp: Giảm 17 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục chưa đáp ứng đủ tiêu chí thành lập; giảm 08 cục (thuộc tổng cục và thuộc Bộ); giảm 145 Vụ và tương đương (thuộc tổng cục và thuộc Bộ); giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập.

        Tại địa phương, năm 2022, tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Lũy kế đến nay, 63 tỉnh/thành phố đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Và một số nhiệm vụ về cải cách chế độ công vụ, tài chính công cũng như Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

phien-hop-3  Quang cảnh tại Hội trường UBND tỉnh Bắc Kạn

        Sau khi Phiên họp bế mạc, Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã điểm lại một số nội dung về công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC mà các sở, ban, ngành của tỉnh đã đạt được và tiếp tục duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đặc biệt chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời đề ra nhiệm vụ và phân công rõ trách nhiệm, thời gian triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh./.

Thanh Giang!