Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

2023-02-23 16:11:46

        Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham dự Hội thảo có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; đại diện các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

          Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận về nội dung Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), thảo luận hướng tới 2 nội dung chính, gồm: (1) thảo luận lấy ý kiến đối với các nội dung liên quan đến phạm vi quản lý và sử dụng đất trong khu công nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; (2) thảo luận lấy ý kiến đối với toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày tại dự thảo Luật.

Hoi-thao-dat-dai 

Ông Hoàng Văn Khởi, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì tại  Hội thảo

          Phát biểu tại Hội thảo, ông Hoàng Văn Khởi Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp nhấn mạnh đất đai là nguồn tài nguyên quý giá, là nguồn lực vô cùng to lớn để phát triển đất nước. Vì vậy, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sử dụng đất đai luôn là chủ trương lớn, quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng đã nảy sinh nhiều vấn đề trong công tác quản lý, sử dụng đất đai cần sớm được khắc phục. Do vậy, cần hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý trong công tác quản lý sử dụng đất. Để Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sớm đươc hoàn thiện, đi vào cuộc sống giải quyết được những tồn tại, vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý tiếp tục tích cực nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Giao cho Phòng Quản lý chuyên môn nghiệp vụ là đầu mối tổng hợp báo cáo ý kiến góp ý về Dự thảo./.

Đặng Tùng- Phạm Doãn Trung