HỘI THẢO KHOA HỌC “80 NĂM ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ VIỆT NAM - KHỞI NGUỒN VÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN”

2023-03-06 08:38:19

        Sáng 27/2, Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Khởi nguồn và động lực phát triển” đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu ở các địa phương. Dự hội thảo có các đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ.

80 Hình ảnh taị điểm cầu huyện Chợ Mới

        Ban Quản lý các khu công nghiệp dự tại điểm cầu huyện Chợ Mới. Tại Hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận: Trong đó ý kiến của các nhà khoa học tập trung đi sâu phân tích những giá trị và thực tiễn của đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 do cố Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông Nguyễn Mạnh Hùng có tham luận về sáng tạo văn hóa trên nền tảng số, ứng dụng chuyển đổi số vào văn hóa. Các địa phương như Nam Định, Thừa Thiên Huế quan tâm đến vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh tham luận với chủ đề xây dựng thành phố văn hóa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Các tham luận chính của các nhà khoa học, nhà quản lý tại hội thảo đã làm sáng tỏ hơn giá trị cũng như ý nghĩa to lớn của Đề cương văn hóa Việt nam 1943.

81 Hình ảnh Hội thảo tại điểm cầu tại Trung tâm Hội nghị quốc tế

        Phần cuối Hội thảo được tổ chức bàn tròn với sự tham dự của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đã bàn luận những câu chuyện, tấm gương cũng như những dấu ấn về cố Tổng Bí thư Trường Chinh trong quá trình soạn thảo đề cương văn hóa Việt Nam - Một nền văn hóa mới – Nền văn hóa Tân dân chủ, có tính dân tộc, khoa học và đại chúng còn được phát huy đến tận ngày nay. Một số đại biểu đã có đề xuất, kiến nghị một số cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa hiện nay. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

        Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần triển khai thắng lợi quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

                                                                               Bích Liên