KHỐI THI ĐUA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP THANH BÌNH PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2023

2023-03-08 09:00:09

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2022, Khối thi đua các doanh nghiệp trong KCN Thanh Bình ngay từ đầu năm 2023 đã phát động và ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong Khối.

        Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; với chủ đề của phong trào thi đua năm 2023: “Doanh nghiệp Khu công nghiệp Thanh Bình đoàn kết – dân chủ - đổi mới - phát triển”, Khối thi đua các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thanh Bình phát động thi đua năm 2023 với những nội dung sau:

        Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế năm 2023, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu: Sản lượng sản xuất, doanh thu, giá trị xuất khẩu, giải quyết việc làm cho người lao động.

        Thứ hai, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chấp hành nghiệp chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước: Tăng cường kiểm tra giám chặt chẽ quy định về bảo vệ môi trường, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải; thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, nội quy lao động, thực hiện thang lương, bảng lương, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đăng ký sử dụng người lao động nước ngoài, nộp đầy đủ tiền sử dụng dịch vụ hạ tầng và dịch vụ công ích khu công nghiệp…

        Thứ ba, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp, trong đó chú trọng xây dựng doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự”; xây dựng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch cho người lao động, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xã hội ...

        Thứ tư, chủ động triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của doanh nghiệp. Quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch đại dịch Covid-19.

        Thứ năm, tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, thi đua kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của các đơn vị đã đề ra… tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

        Đồng thời, tất cả các đơn vị thành viên Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2023, cùng nhau phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức đoàn kết, phấn đấu để đạt thành tích cao trong phong trào thi đua năm 2023.

Điểm qua một số kết quả hoạt động của Khối thi đua các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thanh Bình năm 2022.

831 

832                                                                     833 

834 Thu Hằng!