Quyết định phê duyệt và Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm PTHT và Dịch vụ KCN

2023-04-29 09:08:06

Ngày28/4/2023 Ban Quản lý các KCN đã ban hành Quyết định phê duyệt  và kèm theo Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm PTHT và Dịch vụ KCN. 

Ban Quản lý các KCN thông báo đến toàn thể các ban, ngành và các thí sinh biết, gửi kèm Quyết định và danh sách phê duyệt kèm theo Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi