THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÒNG 2 (MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH) KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TAM PTHT VÀ DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP

2023-05-19 09:35:33

Ngày 19/5/2023 Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn ban hnahf Thông báo kết quả thi tuyển vòng 2 (môn nghiệp vụ chuyên nghành) kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm PTHT và Dịch vụ KCN. 

Để các sở, ban, ngành và các thí sinh dự thi tiện theo dõi, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn gửi kèm Thông báo số 13/TB-HĐTDVC ngày 19/5/2023 và biểu kết quả thi gửi kèm.

13--TB-ket-qua-thi-tuyen-19-5-2023 

BIEU-THONG-BAO-DIEM-kqua-thi-ngay-19-5-2023-1 

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn