HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN Thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh

2023-06-15 08:05:16

        Sáng ngày 13/6/2023, lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh tại điểm cầu huyện Chợ Mới.

        Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bi-thu-Chinh Hình ảnh đồng chí Hoàng Duy Chinh Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

        Hội nghị cũng được nghe Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt một số văn bản của Trung ương như: Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

        Tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã truyền đạt một số văn bản của Trung ương và của tỉnh về những nội dung như: Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh và thông tin tình hình và quán triệt việc tổ chức triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

       Phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới và kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu: Sau hội nghị các cấp ủy, chính quyền khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung văn bản mới của Trung ương, của tỉnh. Tăng cường kiểm tra giám sát, phấn đấu giải ngân vốn đạt tỷ lệ cao; tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT và thi vào lớp 10 nghiêm túc, trung thực, khách quan; Bảo đảm trật tự ATGT, trật tự an toàn xã hội; Quán triệt cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

                                                                                      Bích Liên