HỘI THẢO TỔNG KẾT THỰC TIỄN VIỆC PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ CON NGƯỜI BẮC KẠN GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỈNH PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

2023-06-26 07:53:44

        Ngày 21/6/2023 Ban Quản lý các khu công nghệp tham dự Hội thảo tổng kết thực tiễn việc phát huy giá trị văn hóa và con người Bắc Kạn góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững do UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức. Chủ trì Hội thảo đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HOI-THAO-VH-CON-NGUOI-BK Ảnh đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo

        Hội thảo đã thông qua báo cáo và thông qua phóng sự đánh giá việc phát huy giá trị văn hóa và con người Bắc Kạn. Đồng chí Phạm Duy HưngPhó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ và tham gia phát biểu tham luận, thảo luận góp ý, làm rõ thêm kết quả đạt được, nhất là làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đề xuất các giải pháp đột phá để phát huy giá trị văn hoá, con người Bắc Kạn. Các đại biểu dự trình bày tham luận: Đại biểu của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, trình bày tham luận với chủ đề Mặt trận Tổ quốc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Kạn thông qua triển khai các phong trào yêu nước, các cuộc vận động, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh”; Nhạc sỹ Nông Văn Nhủng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật trình bày trình tham luận chủ đề “Bảo tồn phát huy di sản văn hóa gắn với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay”; Nhà thơ Ma Đình Việt, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tham luận chủ đề “ Phát huy vai trò Văn học – Nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, định hướng phát triển nhân cách của con người Bắc Kạn”; Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày trình bày tham luận chủ đề “Phát triển con người Bắc Kạn gắn với đề cao văn hóa trường học”; Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Thông trình trình bày tham luận “Các giải pháp xây dựng con người Bắc Kạn phát triển toàn diện”; Ủy ban nhân dân huyện Na Rì trình bày tham luận chủ đề“Xây dựng và phát huy các giá trị vần hóa trong xăy dựng Nông thôn mới”; Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn tham luận chủ đề “ Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội”.

        Hội nghị đã tổ chức thảo luận góp ý đối với các báo cáo tham luận, các nội dung cần đưa ra bao gồm xây dựng môi trường văn hóa mới, nêu cao trách nhiệm, tiếp thu tinh hoa giá trị văn hóa từ tập thể đến người dân, nâng cao chất lượng văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ của người dân; xây dựng, chỉ đạo các câu lạc bộ văn hóa thể thao ở Tổ dân phố, khu dân cư, tổ chức tốt các buổi văn hóa, văn nghệ định kỳ, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa dân tộc… đề xuất các giải pháp đột phá để thời gian tới việc phát huy giá trị văn hoá, con người Bắc Kạn trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tốt hơn./.

Thanh Giang!