KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ 12 (KHÓA XII) về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về phát triển kinh tế

2023-07-14 11:10:18

        Ngày 06 tháng 7 năm 2023, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 (khóa XII) đã diễn ra thành công tốt đẹp, Hội nghị đã đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bi-thu-tinh-uy 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu bế mạc hội nghị (nguồn: backan.gov.vn)

        Kết thúc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất kết luận: Nửa nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội. Năm 2022, mặc dù dịch Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới, song giá một số hàng hóa nguyên, nhiên vật liệu tăng cao; tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến khó lường nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trong tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và đạt được một số kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục phát triển. Nông, lâm nghiệp có bước phát triển khá theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Công nghiệp có sự phục hồi và tăng trưởng; thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, du lịch được quan tâm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, từng bước hoàn thiện. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của người dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua kiểm điểm, đánh giá và dự báo đến cuối nhiệm kỳ có 54/66 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Tuy vậy, còn 11 chỉ tiêu khó đạt và 01 chỉ tiêu có khả năng không đạt. Cùng với đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế như quy mô sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún. Công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực như tài nguyên, khoáng sản, quản lý và bảo vệ rừng chưa thực sự hiệu quả. Tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư công hằng năm đạt thấp...

        Nguyên nhân là do cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương có lúc, có nơi chưa quyết liệt; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương đôi khi chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; chất lượng, năng lực tham mưu chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số văn bản hướng dẫn của Trung ương ban hành chậm, thiếu đồng bộ và chưa thực sự phù hợp với thực tế của từng địa phương dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện, nhất là triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia...

        Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 24 tháng 12 năm 2020, các chương trình hành động bổ sung và nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đã ban hành. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác và có giải pháp đột phá để hoàn thành các chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế chủ yếu sau:

       (1) Chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia; cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Lồng gh p, phân bổ kịp thời và sử dụng có hiệu quả nguồn lực; ưu tiên bố trí nguồn vốn thực hiện các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, trường học đạt chuẩn quốc gia...

        (2) Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ sở công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản Khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II và các cụm công nghiệp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để thu hút các nhà đầu tư đủ năng lực nhằm mở rộng quy mô phát triển công nghiệp. Đẩy mạnh triển khai các chương trình hỗ trợ thông tin, kết nối thị trường, xúc tiến thương mại, xuất khẩu các sản phẩm của tỉnh.

        (3) Đổi mới các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch tỉnh Bắc Kạn. Tiếp tục đầu tư hạ tầng phát triển du lịch để thu hút đầu tư, nghiên cứu xây dựng chính sách phát triển du lịch phù hợp với điều kiện của tỉnh.

        (4) Tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án...

        (5) Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước; tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, nhất là quản lý tốt nguồn thu từ hoạt động khoáng sản. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định.

        (6) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản trái phep. Chủ động phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

        Triển khai nhiệm vụ sau Hội nghị, cấp ủy, chính quyền Ban Quản lý các khu công nghiệp đã chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc tập trung khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại; tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần này.

Ma Doãn Hiệu!