Nhiều kỳ vọng tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

2023-07-31 10:21:03

        Vào hồi 8h00 ngày 31 tháng 7 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ trong năm 2023). Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam tỉnh, đông đủ các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X, Thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, hội cấp tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố.

Ky-hop-14-1 

 Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

        Theo nội dung phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp lần này sẽ nghe một số báo cáo quan trọng như: Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh; công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Thông báo tham gia xây dựng chính quyền, các kiến nghị đối với HĐND, UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

        Kỳ họp cũng sẽ xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết theo thẩm quyền gồm: Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết bổ sung quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung lần 4); Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong nước do ngân sách địa phương đảm bảo ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;  Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với các công trình, dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (bổ sung); Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng giao thông khu vực xung quanh hồ Ba Bể; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Phục dựng, tôn tạo di tích lịch sử Đồn Phủ Thông; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 8).

Ky-hop-14-2 

Quang cảnh tại kỳ họp

        Kỳ họp lần này cũng sẽ thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền; đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh giữa năm rất quan trọng đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, thông qua nhiều Tờ trình dự thảo Nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chất vấn và trả lời chất vấn đối với Thủ trưởng một số sở, ngành, Lãnh đạo UBND tỉnh để làm rõ nhiều nội dung quan mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Do vậy, các cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Thanh Bình, các nhà đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn rói riêng và cử tri cả tỉnh nói chung kỳ vọng rất lớn sự thành công của kỳ họp lần thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

 Hoàng Khởi!