CUỐN SÁCH CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

2023-08-21 16:35:47

        Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Nội dung cuốn sách gồm 3 phần.

        Phần thứ nhất: Xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới, gồm 21 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và phương hướng xây dựng Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

        Phần thứ hai: Xây dựng các lực lượng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, gồm 18 bài viết, bài nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các quân chủng, binh chủng, học viện nhà trường.

        Phần thứ ba là bài viết “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương - Một người có tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sach-TBT 

        Nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã làm sáng tỏ, bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối, chính sách quốc phòng của Đảng ta. Cuốn sách có giá trị định hướng tư tưởng rất lớn; có sự lan tỏa rất sâu rộng trong xây dựng QĐND vững mạnh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ tăng cường sức mạnh quốc phòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

       Song song với xuất bản sách giấy, NXB Chính trị Quốc gia sự thật cũng cho ra mắt phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn của NXB.

       Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin để toàn thể đảng viên cũng như công chức, viên chức biết, nghiên cứu./.

                                                                                      Bích Liên!