PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỈNH BẮC KẠN THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

2023-11-04 11:00:20

        Ngày 03/11/2023 Thủ tướng Chính phủ ban Hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Bắc Kạn, quy mô 4.859,96 km2 gồm 08 đơn vị hành chính: Thành phố Bắc Kạn và 07 huyện (Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì, Pác Nặm), được giới hạn như sau:
        - Phía Bắc: Giáp tỉnh Cao Bằng.
        - Phía Đông: Giáp tỉnh Lạng Sơn.
        - Phía Nam: Giáp tỉnh Thái Nguyên.
        - Phía Tây: Giáp tỉnh Tuyên Quang.
        Tỉnh Bắc Kạn có toạ độ địa lý khoảng từ 21
o48' đến 22o44' vĩ độ Bắc, 105o26' đến 106o15' kinh độ Ðông. 

        Để thuận lợi cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về công tác quy hoạch trên, Ban Quản lý các KCN tỉnh đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; các cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư biết.

1288_QD-TTg_03112023_2-signed 

Thanh Giang!