NỘI DUNG XIN Ý LIẾN VỀ ĐỒ ÁN MỞ RỘNG QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG KCN THANH BÌNH, GIAI ĐOẠN I

2023-11-24 10:03:42

          I. Về các căn cứ để xin ý kiến:

          Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội khóa XIV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

         Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

         Quyết định số 1288/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

        Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thanh Bình, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn I; Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030;

        Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1476/HD-SXD ngày 28/7/2023 về công tác tổ chức lấy ý kiến về nội dung nhiệm vụ và đồ án trong quá trình tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

       Để có cở sở tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ Đồ án mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn I gửi các cơ quan chuyên môn của tỉnh thẩm định, phê duyệt theo quy định, Ban Quản lý các khu công nghiệp trân trọng đề nghị các đơn vị, tổ chức và Nhân dân quan tâm được biết và tham gia ý kiến về nội dung dự thảo Đồ án tại Khu công nghiệp, cụ thể như sau

      II. Thông tin chính.

  1. Tên Đồ án mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thanh Bình, giai đoạn I.
  2. Địa điểm tại các Thôn Nà Nâm, Bản Chàng - xã Thanh Thịnh - huyện Chợ Mới- tỉnh Bắc Kạn.
  3. Quy mô: 7,2 ha.
  4. Nguồn vốn: Chi thường xuyên khác ngân sách tỉnh điều hành (nguồn vốn tài trợ quy hoạch của các tổ chức theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
  5. Cơ quan lập đồ án: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn.
  6. Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng.
  7. Cơ quan phê duyệt đồ án: UBND tỉnh Bắc Kạn.
  8. Thời gian đóng góp ý kiến theo Điều 17 Luật Xây dựng 2014, hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng là 40 ngày (kể từ ngày 24/11/2023 đến 29/12/2023).

     Ban Quản lý các khu công nghiệp trân trọng thông báo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các thành phân như trên bằng văn bản hoặc bằng phiếu./.

     Tài liệu gửi kèm gồm: File mềm dự thảo đồ án Quy hoạch, các Bản đồ quy hoạch và các tài liệu có liên quan.

HS-xin-y-kien---Mo-rong-QHPK-KCN-Thanh-Binh-GD1 

Phu-luc-5-Phieu-lay-y-kien-ve-do-an-quy-hoach 

Bế Diện!