Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

2023-11-30 10:35:20

        Ngày 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến điểm cầu  các tỉnh, thành phố, các địa phương trực thuộc.

        Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn gồm có đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Quy-che-DCCS 

Hình ảnh tại điểm cầu Bắc Kạn

        Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua một số nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật được ban hành năm 2022, bao gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc  bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.

        Luật có một số điểm mới quan trọng như: Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định, đưa ra sáng kiến công dân; các hình thức Nhân dân bàn và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích của Nhân dân và đất nước. Đồng thời, luật còn có một số quy định mới về việc công khai thông tin ở cơ quan đơn vị và bổ sung thêm hình thức công khai mới, quy định về thời điểm công khai. Đặc biệt, luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ đó xác định nhiệm vụ, trách nhiệm và kỷ luật cụ thể của các đơn vị, người đứng đầu trong việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thi hành pháp luật.

        Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở kế thừa, phát triển và hoàn thiện những quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường pháp chế, kỷ cương xã hội, tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để công nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

        Tiếp thu các nội dung tại Hội nghị, đồng chí Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ có buổi truyền đạt các ý kiến của các đại biểu thảo luận, những điểm mới của Luật và các văn bản liên quan tới công chức, viên chức và người lao động của đơn vị góp phần thực hiện dân chủ ở cơ sở theo đúng quy định./.

Thanh Giang!