Tiếp thu Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

2023-12-05 10:45:01

        Thực hiện Kế hoạch số 393-KH/BTGTW ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 29/11/2023 của Tỉnh ủy Bắc Kạn kế hoạch chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.  

        Ngày 04/12/2023, tại điểm cầu của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có đồng chí Hà Sỹ Thương, Phó Trưởng Ban cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện tiếp thu Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII qua hình thức trực tuyến được kết nối từ điểm cầu của tỉnh (đồng chí Hoàng Văn Khởi, Trưởng Ban Quản lý tham dự tại điểm cầu của tỉnh).

        Tại Hội nghị, được nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới";  đồng chí Phan Văn Giang Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa truyền đạt chuyên đề: "Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới".

anh-hoc-tap-NQ-8 

Hình ảnh tại điểm cầu của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

        Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện cácnhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

        Kết thúc hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả./.

                                                                                         Bích Liên