Triển khai Thông tư số 12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023 của Bộ Xây dựng

2023-12-11 09:07:31

       Ngày 04/12/2023, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 8154/UBND-GTCNXD, gửi các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

      Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lĩnh vực quản lý được quy định tại Thông tưsố 12/2023/TT-BXD của Bộ Xây dựngnêu  trên  khi Thông tư có hiệu lực thi hành. Nội dung Thông tư số 12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023 của Bộ Xây dựng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn).

       Ban Quản lý các khu công nghiệp thông tin để các tổ chức, cá nhân và công chức viên chức biết thực hiện theo đúng quy định.

                                                                                                                        Bích Liên