Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2023; triển khai, nhiệm vụ năm 2024

2024-01-04 22:38:53

        Ngày 04/01/2023, Khối thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; triển khai, nhiệm vụ năm 2024 tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên (đơn vị Trưởng khối). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các thành viên trong khối, bao gồm: Ban Quản lý các Khu công nghiệp thuộc các tỉnh Hòa Bình, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái và Phú Thọ.

        Hội nghị đã được nghe Trưởng khối thông qua tóm tắt dự thảo Báo cáo Tổng kết Khối thi đua năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 và bảng tổng hợp tự chấm điểm của các đơn vị thành viên trong Khối.

Lien-nhung-1 (1) 

                          Toàn cảnh Hội nghị

         Theo báo cáo, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối thi đua đã quan tâm chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua yêu nước bám sát với nhiệm vụ chính trị được giao gắn với tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong cơ quan và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021- 2025) của cả nước và của mỗi địa phương. Cụ thể: Công tác Quản lý đầu tư và xúc tiến đầu tư luôn được các đơn vị quan tâm, chú trọng. Các Ban Quản lý đã tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn, hướng dẫn các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, kiểm tra, hướng dẫn các thủ tục pháp lý và đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của các dự án đã đăng ký đầu tư và đang đầu tư vào các KCN. Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND các tỉnh giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đã được các đơn vị trong Khối rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, quản lý và khai thác các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp; thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng thực hiện quy hoạch đối với các dự án đã được chấp thuận đầu tư, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền thực hiện công tác quản lý quy hoạch và công tác đền bù giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng các dự án trong khu công nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường luôn được các đơn vị quan tâm, thường xuyên, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định. Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh khu vực trong KCN. Kiểm tra, hướng dẫn các dự án đầu tư trong KCN thực hiện nghiêm đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Thực hiện công tác giám sát môi trường theo định kỳ. Công tác Quản lý doanh nghiệp được các đơn vị trong khối thường xuyên nắm bắt tình hình sử dụng lao động và hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN, nhất là các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài; Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp giải quyết đúng và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật. Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính được các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết luôn thông thoáng, đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành, sử dụng thư điện tử trao đổi, xử lý công việc chuyên môn, triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa theo kế hoạch đạt tỷ lệ 100%.

Lien-nhung-2 

Đồng chí Hoàng Văn Khởi, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn, tham gia thảo luận tại Hội nghị.

        Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thu Hương - Phó vụ trưởng Vụ Quản lý Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao những kết quả đạt được của các thành viên trong Khối đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị trong Khối cần phát huy hơn nữa sự chủ động, biểu dương khen thưởng kịp thời và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các hình thức thi đua cần phong phú,  hấp dẫn hơn để thúc đẩy phong trào thi đua khen thưởng trong Khối, hỗ trợ thiết thực cho thực hiện công tác, nhiệm vụ chuyên môn. Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối là một sự kiện chính trị thiết thực nhằm động viên, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước của toàn thể công chức, viên chức, người lao động của các Ban Quản lý đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thời gian tới, mong Khối thi đua sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được để đẩy mạnh công cuộc phát triển công nghiệp hóa của cả nước.

         Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua khen thưởng cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023, cụ thể: Đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tuyên Quang và bằng khen cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Giang, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên.

         Hội nghị tổ chức bầu chọn Trưởng khối thi đua 2024. Kết quả 100% thống nhất bầu Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tuyên Quang làm Trưởng khối thi đua.

        Kết thúc Hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024, cùng cam kết “đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2024”, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước.                                                                                                   

 Bích Liên, Đỗ Nhung