Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp

2024-01-20 23:06:44

Ngày 19 tháng 01 năm 2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp năm 2023. Đồng thời, thông báo để thí sinh đăng ký dự thi được biết. (Đăng tài Thông báo trên và toàn bộ tài liệu kèm theo).

01--TB-DANH-MUC-TAI-LIEU-ON-THI-VAO-TRUNG-TAM-PTHT-KCN-1-2024 

Danh-muc-on-tap-moi-truong-2023---chuan-1 

Danh-muc-on-tap-thi-dien-2023-1 

Thanh Giang