HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ VÀ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, CỦA TỈNH

2024-01-26 14:41:33

        Ngày 25/01/2024, Tỉnh ủy Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự và quán triệt, triển khai một số văn bản mới của Trung ương, của tỉnh hình thức trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh đến điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các xã, phường, thị trấn.

VB-moi-1 (1) 

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh

VB-moi-2 (1) 

Đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

        Tại điểm cầu Hội trường tỉnh gồm các đồng chí Tỉnh ủy viên công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh; giảng viên Trường Chính trị tỉnh; cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

        Tham dự tại điểm cầu Ban Quản lý các KCN do đồng chí Hà Sỹ Thương, phó trưởng Ban Quản lý chủ trì, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham dự.

VB-moi-3 

Ảnh tại điểm cầu Ban Quản lý các KCN

        Hội nghị đã triển khai các văn bản gồm: Quán triệt, triển khai văn bản mới của Trung ương, của tỉnh; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kế hoạch số 221-KH/TU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 27-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Thông tin thời sự về cục diện an ninh - chính trị thế giới năm 2023, dự báo tình hình năm 2024, những tác động đến Việt Nam.

VB-moi-4 

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn phát biểu bế mạc Hội nghị

        Sau khi kết thúc Hội nghị đồng chí Phó trưởng Ban Quản lý các KCN đã quán triệt đến toàn bộ công chức, viên chức, người lao động và vận dụng vào thực tế đơn vị nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước trong giai đoạn mới./.

Thanh Giang!