Các doanh nghiệp trong KCN hưởng ứng Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024

2024-02-21 08:57:23

        “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống, tập quán, một nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

        Cùng với việc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, tham gia tốt các phong trào chung an sinh xã hội, công tác bảo vệ môi trường luôn được lãnh đạo các doanh nghiệp coi đây là nhiệm vụ không tách rời hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường sinh thái đối với sự phát triển bền vững, lãnh đạo các doanh nghiệp thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến toàn thể CBCNV về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây.

        Hưởng ứng ngày hội Tết trồng cây của Ban quản lý các KCN, ngày 26/02/2024 Công ty TNHH Việt Nam Misaki tổ chức trồng cây tại khuôn viên và mái taluy bên cạnh Công ty. Với gần 100 cây lát hoa được trồng tại khuôn viên nhà máy sẽ góp phần vào việc làm xanh, sạch, đẹp KCN Thanh Bình.

Duyen-2024-1 Duyen-2024-2 

Hình ảnh: CBCNV Công ty TNHH Việt Nam Misaki tham gia Tết trồng cây

            

            

Bàn Duyên