THÔNG BÁO TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀO LẦM VIỆC TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC KẠN

2024-02-27 09:20:30

Ngày 26/02/2024 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 13/TB-BQL Tiếp nhận công chức, tiếp nhận vào làm công chức, tiếp nhận viên chức, theo đó chỉ tiêu tiếp tiếp nhận công chức là 02 chỉ tiêu, bao gồm:

Đối với công chức:

1. Chuyên viên tổng hợp: 01 chỉ tiêu

- Nhiệm vụ của vị trí tiếp nhận: Tham mưu thực hiện công tác tổng hợp; công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; TCVN ISO 9001:2015, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, công nghệ thông tin của Ban Quản lý.

2. Chuyên viên Quản lý doanh nghiệp: 01 chỉ tiêu

- Nhiệm vụ của vị trí tiếp nhận: Tham mưu thực hiện công tác Quản lý nhà nước về doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.

Đối với viên chức

1. Kế toán viên: 01 chỉ tiêu

- Nhiệm vụ của vị trí tiếp nhận: Tham mưu thực hiện công tác kế toán của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Ban Quản lý các KCN đăng tải Thông báo trên đến các cá nhân, tổ chức biết, liên hệ.

Gửi kèm Thông báo số 13/TB-BQL ngày 26/02/2024./.

13-TB-BQL-tuyen-dung-cong-chuc-ngay-26-02-2024 

Thanh Giang!