Quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực từ 15/5: Giá điện được điều chỉnh 3 tháng/lần

2024-05-03 17:16:29

Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân được sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5, thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017.

DIEN-2024 

Giá điện có thể được điều chỉnh 3 tháng/lần (ảnh từ internet)

Một số quy định đáng chú ý gồm:

Thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân  tối thiệu là 03 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Quy định này cho phép rút ngắn thời gian tối thiểu giữa 2 lần điều chỉnh giá điện từ 6 tháng xuống 3 tháng (so với quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg); song điều này không có nghĩa là cứ 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần

Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công Thương chấp thuận

Trong trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công Thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan

Trên cơ sở ý kiến góp ý đó, Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 quy định rõ, cụ thể trách nhiệm thi hành của các Bộ, ngành liên quan trong điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó:

- Bộ Công Thương có trách nhiệm: Hướng dẫn, kiểm tra, và giám sát thực hiện;

- Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về giá;

- Các Bộ, cơ quan liên quan có ý kiến tham gia, phối hợp đối với các nội dung liên quan trong phạm vi được phân công quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;

- Tổng cục Thống kê có trách nhiệm đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến kinh tế vĩ mô.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm: Thực hiện tính toán giá bán điện bình quân theo quy định, gửi hồ sơ báo cáo phương án giá bán điện bình quân tới Bộ Công Thương; Thực hiện điều chỉnh giá bán điện bình quân, gửi các báo cáo để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát theo quy; cung cấp các số liệu có liên quan để Tổng cục Thống kê đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá điện đến kinh tế vĩ mô; gửi Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh điện theo quy định.

Như vậy, so với quy định hiện hành thì Quyết định 05/2024/QĐ-TTg đã giảm thời gian điều chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu từ 6 tháng xuống còn 3 tháng.

Đồng thời, khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giả bán điện bình quân hiện hành thì giá điện được phép điều chỉnh giảm tương ứng.

Quy định mới có tính kế thừa và điều chỉnh một số nội dung mới cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ về thị trường năng lượng nói chung, thị trường điện nói riêng; phù hợp với thực tiễn và xu hướng hội nhập. Với việc điều chỉnh linh hoạt giá bán lẻ điện bình quân theo thị trường, sẽ là động lực thúc đẩy các nhà đầu tư trong lình vực đầu tư, kinh doanh điện, tạo ra một thị trường năng lượng ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất./. 

Ma Doãn Hiệu