Công chức viên chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tham gia học tập chuyên đề “nâng cao văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay”

2022-11-03 07:59:26

        Chiều ngày ngày 02 tháng 11 năm 2022, toàn thể công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp đã dự hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “nâng cao văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay” tại điểm cầu huyện Chợ Mới . Tại hội nghi được nghe - Giảng viên: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Sửu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trực tiếp giảng dạy và truyền đạt nhiều nội dung, kinh nghiệm rất bổ ích..

Hoc-tap1 Hình ảnh tại điểm cầu huyện Chợ Mới

         Nâng cao văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức là một trong những vấn đề chính của cải cách hành chính nhà nước. Trong giai đoạn hiện nay, để có được văn hóa công vụ chuẩn mực thì cần có nhiều giải pháp khác nhau, đặc biệt là việc bồi dưỡng văn hóa công vụ, trong đó, chú trọng xây dựng tài liệu bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công vụ, tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ, từ đó, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

        Sau hội nghị, công chức, viên chức của Ban đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tự  nêu cao tinh thần tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp, tinh thần học tập, giao tiếp. Thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, đơn vị, qua đó đề cao giá trị đạo đức, văn hóa công sở; ngăn ngừa, hạn chế suy thoái phẩm chất đạo đức và nâng cao bản lĩnh chính trị của đội ngũ công chức, viên trong trong toàn cơ quan, đơn vi./. 

                                                                             Ngọc Hà!