CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP THANH BÌNH NĂM 2022

2022-11-08 15:44:38

        Để có cơ sở xem xét, đánh giá việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hoạt động cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại khu công nghiệp Thanh Bình. Ngày 04/11/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong Khu công nghiệp Thanh Bình năm 2022 và ban hành mẫu phiếu điều tra, khảo sát phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 ở lĩnh vực cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, trong đó yêu cầu thực hiện tốt một số nội dung sau:

        Việc điều tra, khảo sát phải được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng nội dung, đối tượng, không gây phiền hà, trở ngại cho cơ quan, đơn vị, cá nhân được khảo sát, lấy ý kiến. Đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ); Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

KS-thi-hanh-PL-1 

KS-thi-hanh-PL-2 

Công chức Ban Quản lý các KCN phỏng vấn trực tiếp đại diện doanh nghiệp có người nước ngoài đang làm việc tại KCN Thanh Bình

        Ban Quản lý các KCN thực hiện điều tra, khảo sát công tác theo dõi thi hành pháp luật với mục đích:       

      + Rà soát, đánh giá tình hình THPL về lĩnh vực cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kan;

       + Thu thập các thông tin cần thiết về lĩnh vực cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kan;

        + Thu thập thông tin về lĩnh vực cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kan, mục đích đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

        Đối tượng điều tra, khảo sát trong công tác theo dõi thi hành pháp luật của Ban Quản lý các KCN là các doanh nghiệp có người lao động nước ngoài đang làm việc tại khu công nghiệp Thanh Bình.

        Thông qua hình thức điều tra, khảo sát bằng việc phỏng vấn trực tiếp và lấy kết quả qua Phiếu điều tra, khảo sát (bảng hỏi) để đánh giá đúng thực trạng, khách quan trong quá trình thực thi pháp luật ở các lĩnh vực quản lý của Ban Quản lý các KCN. Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Quản lý các KCN, từ đó đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật ở lĩnh vực được theo dõi./.

Thu Hằng