Hội nghị tập huấn công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

2023-09-15 15:48:18

        Ngày 14 tháng 9 năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tham dự Hội nghị tập huấn công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công do Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn tổ chức. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Trọng Quý Trưởng phòng Kinh tế Vụ Tài chính – Bộ Tài chính, ông Đinh Quang Hưng Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn và Chủ tài khoản, Kế toán trưởng các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án.

Thanh-toan-1 

Ông Đinh Quang Hưng Phó Giám đốc Sở Tài chính  Bắc Kạn phát biểu tại Hội nghị

Thanh-toan-2 

Ông Phạm Trọng Quý Giảng viên Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

        Hội nghị Triển khai Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủquy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư 96/2021 ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; Hướng dẫn về quản lý, thanh toán dựán sử dụng vốn đầu tư công, vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG; Hướng dẫn về quyết toán vốn đầu tư công, vốn đầu tư thuộc Chương trình MTQG theo năm ngân sách; Hướng dẫn về quyết toán vốn đầu tư công, vốn đầu tư thuộc chương trình MTQG dự án hoàn thành. Trao đổi thực tế về những vướng mắc phát sinh và định hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dựán sử dụng vốn đầu tư công của các đơn vị Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đây là nội dung rất thiết thực, nhằm góp phần nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật chế độ chính sách trong quản lý tài chính đầu tư công, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác quản lý tài chính đầu tư nắm bắt và triển khai kịp thời đối với đơn vị,địa phương.

Thanh-toan-3 

Quang cảnh Hội nghị hướng dẫn trao đổi, giải đáp khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý kiểm soát chi ngân sách nhà nước

         Thông qua Hội nghị hướng dẫn trao đổi, giải đáp khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công với nội dung rất thiết thực, nhằm góp phần nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, cập nhật chế độ chính sách trong quản lý tài chính đầu tư công, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác quản lý tài chính đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp sẽ tổ chức, triển khai thực hiện./.

                                                                                                    Ngọc Hà.