Triển cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại”

2024-04-22 11:12:51

Ngày 10/4/2024 UBND tỉnh Bắc Kạn cũng có văn bản số 2293/UBND-NCPC chỉ đạo  các đơn vị ttriển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam triển khai.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia Cuộc thi (có thể lệ cuộc thi kèm theo).

the-le-cuoc-thi-ve-bo-min 

                                                                                      Bích Liên