Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin nợ công

2024-04-22 11:17:21

Ngày 26/01/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin nợ công . Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2024.

Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai tới công chức, viên chức biết, có file đính kèm

05-btc-01-042024-no-cong 

                                                             Ngọc Hà