QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/QĐ-BQL PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU VÀ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

2024-05-16 17:03:19

Quyết định số 50/QĐ-BQL ngày 16/5/2024 của Ban Quản lý các KCN phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị Tư vấn, thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung cho Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Kạn./.

3.-QD-phe-duyet-KQLCNT-Tham-dinh-HSDT 

Ngọc Hà