Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thuộc ngân sách tỉnh theo năm ngân sách 2022.

2023-09-05 07:35:19

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn công bố công khai quyết toán vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thuộc ngân sách tỉnh theo năm ngân sách 2022.

QD-so-73-Cong-khai-QT-Von-dau-tu-nam-2023